Die ontwikkeling van sosiale verhoudings van adolessente met ernstige gehoorverlies met hulle normaalhorende portuurgroep (Afrikaans)

Author: Engelbrecht, Elizabeth Maria

Advisor:

Educational level: MEd

Discipline: Educational Psychology

University: University of Pretoria

Abstract: Die hoofdoelstelling van die navorsing was om die ontwikkelende sosialisering van adolessente met ernstige gehoorverlies met hul normaalhorende portuur te begryp en te beskryf. Die navorsingsvraag was, Hoe ontwikkel die adolessent met ernstige gehoorverlies sosiale verhoudings met sy/haar normaal horende portuurgroep? ‘n Ondersoek na vier adolessente met ernstige gehoorverlies is gedoen, om hul interaksiesituasie met hul horende portuurgroep beter te begryp. Die studie het ‘n meervoudige gevallestudie-ontwerp gevolg vanuit die postmoderne interpretiwistiese perspektief. Bronfenbrenner se bio-ekologiese sisteemteorie is benut as die teoretiese basis vir die studie, ten einde die totale konteks van die adolessent met gehoorverlies te begryp.Die deelnemers is volgens die maksimum variasiebeginsel gekies en die data is met behulp van kwalitatiewe metodes, naamlik observasies en onderhoude, ingesamel. Die analiseproses het uit gerigte tematiese analise en analitiese vergelyking bestaan.Die resultate het getoon dat interaksie tussen adolessente met gehoorverlies en hul normaal horende portuur suksesvol kan geskied, maar dat dit met bepaalde hindernisse (soos oningeligtheid en onsekerheid omtrent die gehoorverlies) gepaard gaan en van beide partye word aanpassings geverg. Individuele bates van die adolessent met gehoorverlies moet ook benut word en uitgebou word om die minder sterk punte te ondersteun. Die adolessent met gehoorverlies se spraak (artikulasie) en spraakleesvermoë is van kernbelang ten einde deur die horende gemeenskap verstaan te word, asook om hulle te verstaan. Gereelde deurlopende blootstelling aan die horende gemeenskap wat deur die ouers gefasiliteer word, blyk die sleutel te wees tot suksesvolle interaksie en integrasie in die breë gemeenskap.ENGLISH ABSTRACT:The main purpose of the study was to understand and describe the developing socialization of adolescents with severe hearing loss with their normally hearing peers. The central research question was, How does the adolescent with severe hearing loss develop social relationships with his/her normally hearing peers? The research was conducted with four adolescents with severe hearing loss, better to understand their interactive situation with their normally hearing peers. The research took the form of a multiple case study design, conducted from the postmodern interpretive perspective. Bronfenbrenner’s bio-ecological systems theory formed the theoretical basis of the study, to understand the full context of the adolescent with hearing loss.Participants were selected in accordance with the maximum variation sampling principle.Data were collected by qualitative methods, namely observations and interviews. The dataanalysis consisted of focussed thematic analysis and analytical comparison.The results showed that interaction between adolescents with hearing loss and their normallyhearing peers can be successful, but it is accompanied by certain challenges such as a lack of information and uncertainty about the hearing loss and adaptations are required from bothparties. The individual assets of die adolescent with hearing loss should be utilised anddeveloped to support the weaker characteristics. The speech- and speech reading skills of theadolescent with hearing loss are of the utmost importance to be understood by the hearingcommunity as well as to understand them. Continual exposure to the hearing community,facilitated by the parents, appears to be key to the successful interaction and integration intothe broader community.© University of PretoriaE923/gm

Visit Source URL

Download full report

Keywords: gehoorgestrem, portuur, gehoorverlies, deaf, adolessent, hearing impaired, adolescent, hearing loss, peers, sign, peer relationship, doof, portuurverhoudings, spraakleesvaardighede, spraakvaardighede, gebaretaalShare/Bookmark
More from University of Pretoria

_infill. reconfiguring public space (view more...) Add to list

Abstract: The study explores the infill of public presence in an urban gap in Pretoria's CBD. Urban cultural diversity is used as a point of departure, to propose a public facility in the city centre to become part of a network of public spaces in the area and provide a...

'Bankrupt enchantments' and 'fraudulent magic': demythologising in Angela Carter's The Bloody Chamber and Nights at the Circus (view more...) Add to list

Abstract: Angela Carter (1940-1992) positions herself as a writer in ‘the demythologising business’ (1983b:38). She defines myth in ‘a sort of conventional sense; also in the sense that Roland Barthes uses it in Mythologies’ (in Katsavos 1994:1). Barthes states that ‘the very principle of myth’ is that ‘it transforms history into...

'Child and serpent, star and stone - all one' : the duality of God and nature in children's literature (view more...) Add to list

Abstract: This thesis argues that the human mind recognizes within the natural world a dimension of reality that is beyond its knowledge and understanding. Nature confronts it with an ineffable power the source of which is often sensed as a numinous presence. But the divine manifested by nature also assumes the...

More related to Educational Psychology

'n Geïntegreerde gesinsterapeutiese werkwyse met hersaamgestelde gesinne (Afrikaans) (view more...) Add to list

Abstract: The full text of this thesis/dissertation is not available online. Please contact us if you need access.Read the abstract in the section 00front of this document....

'n Intra-vergelykende verkenning van die gebruik van simboliese materiaal in projeksieplate met kinders (Afrikaans) (view more...) Add to list

Abstract: AFRIKAANS : ‘n Intra-vergelykende verkenning is onderneem van die gebruik van simboliesemateriaal in projeksieplate met kinders. Ondersoek is ingestel na die appèlwaardeen stimuluspotensiaal van projeksieplate met simboliese materiaal. ‘n Meervoudigegevallestudie-model met vier deelnemers is gevolg. ‘n Postmoderne, kwalitatiewenavorsingsontwerp met die sosiaal-konstruktivistiese perspektief as grondslag, het as raamwerk vir hierdie studie...

'n Ondersoek na kruiskulturele, narratiewe terapie vir adolessente wat seksueel mishandel is (Afrikaans) (view more...) Add to list

Abstract: Please read the abstract in the section 00front of this document© 2002 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part ofthis work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without...